Provincie vaag over Vlietzone

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geven de Vlietzone geen plek in de nieuwe Omgevingsvisie om het gebied beter te beschermen. Dat hebben Gedeputeerde Staten laten weten aan een zestal organisaties uit Leidschendam-Voorburg, zo valt te lezen op Vlietnieuws.nl. De Vlietzone is het gebied tussen de Vliet en de A4 in het noorden begrensd door het Zeeheldenkwartier, in het zuiden door de Hoornbrug (Rijswijk). Het is Haags grondgebied.

Gedeputeerde Staten ‘hechten’ aan het groene karakter en de recreatieve functie van de Vlietzone. Met name vanuit de wens om voldoende groen te hebben rond stedelijke gebieden, in relatie met de noodzaak om nog erg veel nieuwe woningen te gaan bouwen (240.000 in de hele provincie). Zij verwijzen naar plannen voor een GroenBlauwe leefomgeving en dan met name naar een te vormen landschapspark ZuidVleugel waarvan de Vliet een onderdeel is.

Den Haag
Begin 2017 ontvouwde Den Haag al plannen voor woningbouw in de Vlietzone. Dat stond in de Haagse woonvisie tot 2025. Een paar maanden eerder, eind 2016, publiceerde de provincie een aantal scenario’s onder de titel ‘Meer bereiken’. Ook daarin kwam bebouwing van de Vlietzone aan de orde maar voor de periode 2028 – 2040.

LPZH
Volgens LPZH blijkt hier weer de noodzaak dat lokale partijen gehoord worden in de provincie. Om de belangen van directe bewoners op juiste wijze te kunnen behartigen. De provincie volgt nu de Haagse plannen, maar houdt te weinig rekening met de omliggende gemeenten, stelt LPZH.

Omgevingsbeleid
Het Omgevingsbeleid Zuid-Holland bestaat uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. Het Omgevingsbeleid vervangt alle huidige beleidsplannen en verordeningen voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsbeleid heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal door 93 partijen zienswijzen ingediend. Omdat het Omgevingsbeleid nu enkel een beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid betreft, leiden de ingediende zienswijzen nu niet tot inhoudelijke beleidswijzigingen. Wel zijn enkele technische aanpassingen verwerkt en zijn teksten geactualiseerd.

Foto: vlietrandgroen.nl

Geef een antwoord