Verkiezingsprogramma

Introductie

Waarom Lokale Partijen Zuid-Holland?
De partij Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) bestaat uit meerdere, samenwerkende, lokale partijen in de provincie Zuid-Holland. Deze lokale partijen willen meer zijn dan alleen lokale partijen. Zij zien dat veel onderwerpen die inwoners direct raken buiten de besluitvorming van de lokale gemeenteraad vallen.

De provincie bepaalt een aantal dingen voor de gemeenten. Zo maakt de provincie structuurplannen waarin staat waar gemeenten mogen bouwen, waar kantoren bijgebouwd mogen worden, en hoe de wegen lopen. De gemeenten moeten daar hun beleid op aanpassen. De provincie speelt bijvoorbeeld ook een grote rol bij herindelingen, zoals het samenvoegen van kleinere gemeenten tot een grote gemeente. Maar wordt daarbij wel genoeg geluisterd naar wat de mensen zelf willen?

Daarnaast bepaalt de provincie Zuid-Holland op welke plaatsen windmolens worden geplaatst. De problemen met GenX in het drinkwater, door o.a. lozingen van Chemours in Dordrecht, vraagt ook om actie vanuit de provincie.

“Er moet goed geluisterd worden naar de lokale inwoners en belanghebbenden” – LPZH

LPZH wil ook die onderwerpen kunnen benoemen en aanpakken. Niet van bovenaf opgelegd, zoals dit bij landelijke partijen gebeurt, maar van onderaf ingebracht via de lokale partijen door de eigen inwoners. De lokale partijen hebben dan ook direct toegang tot de LPZH. De gemeentelijke, lokale partijen die samenwerken in de LPZH hebben als hoofddoelstelling dat er goed geluisterd wordt naar de bewoners en belanghebbenden in Zuid-Holland, dus naar de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de gemeenten.

U kiest dus het beste voor een lokale partij voor de provincie, want de provincie gaat over U!

Waarom stemmen voor de provincie?

Mobiliteit
Infrastructuur | Openbaar Vervoer

Energie, Klimaat en Milieu
Energie | Lucht en geluid | Water en bodembeheer

Ruimte en landschap

Veiligheid en Calamiteiten

Samenleving en Economie
Economische ontwikkelingen | Wonen en bedrijven | Cultuur

Financiën

Eerste Kamer

Waarom stemmen voor de provincie?

Iedereen is bekend met de provincie Zuid-Holland, maar waar gaat de provincie over? Veel kiezers zijn daar niet bekend mee. Een aantal van de belangrijke taken van de provincie:

Indeling van de ruimte in Zuid-Holland
De provincie bepaalt heel veel over de inrichting van de ruimte: kunnen dorpen en steden wel of juist niet uitbreiden, waar moeten bedrijventerreinen blijven of nieuwe komen, welke gebieden worden bestemd voor natuur en recreatie? Waar mag gebouwd worden en waar wordt ruimte gemaakt voor nieuwe natuur?

Verkeer in Zuid-Holland
Een andere verantwoordelijkheid van de provincie is bereikbaarheid voor alle soorten verkeer, zoals openbaar vervoer, auto’s, goederenvervoer, spoor en RandstadRail. De provincie beslist bijvoorbeeld waar de wegen aangelegd worden en hoe de scheepvaartverbindingen goed op elkaar aansluiten. De provincie moet er ook voor zorgen dat al die zaken goed onderhouden worden.

Economie in Zuid-Holland
De provincie heeft het laatste woord over de locaties waar bedrijventerreinen komen en waar kantoorparken mogen staan. Daarbij gaat het niet alleen om de ruimtelijke indeling maar ook over de juiste hoeveelheden. Leegstaande kantoorgebouwen zorgen voor een troosteloze omgeving, maar er moet ook genoeg werkgelegenheid zijn voor iedereen.

Veiligheid in Zuid-Holland
De provincie heeft ook verschillende taken op het gebied van veiligheid. U kunt daarbij denken aan veilige routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar bijvoorbeeld ook aan schoon zwemwater.
De provincie moet ook zorgen voor de juiste afstemming van de hulpdiensten: kan op iedere plaats binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse zijn?

Toezicht in Zuid-Holland
De provincie zorgt ervoor dat alle milieuwetten (lucht, bodem, water) worden nageleefd. Ook houdt de provincie toezicht op de waterschappen en de gemeenten, vooral waar het gaat om de financiën. De waterschappen en de gemeenten moeten hun begrotingen en jaarverslagen inleveren bij de provincie.

Mobiliteit

Infrastructuur
De provincie Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Bijna een kwart van het nationale inkomen wordt in deze provincie verdiend.
Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Rotterdam met zijn grote haven vormt de toegangspoort tot een heel groot deel van Europa en is dus bijzonder belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor het West- en Oostland en de Bollenstreek. De grote steden met elk hun eigen kracht en karakter vormen de grote kernen in ons deel van de Randstad. Daar tussenin bevinden zich vele kleinere en grotere gemeenten. De ene met de nadruk op wonen, de andere met het accent op bedrijvigheid of toerisme. Bereikbaarheid van al deze gebieden is van groot belang.

LPZH-punten infrastructuur:

 • Goede bereikbaarheid van alle gemeenten, met in achtneming van de leefbaarheid.
 • Niet alleen aandacht voor noord-zuid maar ook voor oost-west verbindingen.
 • Files moeten bestreden worden: aanpassen ongelijkvloerse kruisingen, groene golven, slimme verkeerslichten en scheiding van doorgaand en lokaal vervoer voor economisch verkeer en forenzen.
 • Robuuste inrichting van de infrastructuur en efficiënte bergingsmaatregelen, zodat niet ieder ongeluk leidt tot verkeersinfarcten.
 • Daar waar de inrichting tot verkeersonveilige situaties leidt moet er gekeken worden naar een betere inrichting van de bestaande infrastructuur. Beoordeling van de infrastructuur kan volgens het wegenmeetsysteem EuroRAP.
 • Achterstallig onderhoud van beweegbare bruggen – een grote oorzaak van grote files – moet snel worden ingelopen.
 • Ontbrekende schakels in verbindingen moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Overleg met de gemeenten en hun bewoners is daarbij voorwaarde.
 • Uitgangspunten zijn altijd de verkeersveiligheid en het voorkomen en terugdringen van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Hierbij hoort het voorkomen van verkeershinder en opstoppingen.
 • De waterverbindingen en het wegennet moeten slim op elkaar afgestemd: geen open bruggen in de spits.
 • Ook goede fietspaden zijn van groot belang. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toename van de (veel snellere) elektrische fietsen. Woon-werkfietsverkeer via veilige goedverlichte routes. Fietssnelwegen bieden een alternatief voor het (auto)wegennet.
 • Goederenvervoer waar mogelijk gescheiden van ander verkeer en waar goederenvervoer ’s nachts plaatsvindt: goed rekening houden met de veiligheid en leefbaar van de betrokken gemeenten.

Openbaar Vervoer
Goed openbaar vervoer is keiharde noodzaak in Zuid-Holland. Dat geldt voor de mensen die sowieso geen auto gebruiken, maar is ook van groot belang voor het ontlasten van de overvolle wegen. Doordat stedelijke knooppunten verdichten moet de provincie zorgen voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen deze knooppunten en het achterland.

LPZH-punten openbaar vervoer:

 • Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook kleinere woonkernen moeten goed per OV bereikbaar zijn.
 • Realisatie van voldoende goede parkeervoorzieningen bij P&R plaatsen om de (binnen-)steden bereikbaar te houden en carpoolen te stimuleren.
 • Uitgekiende snelle OV-verbindingen zijn nodig om een (groot) deel van het woon-werkverkeer af te wikkelen.
 • Ook ’s nachts moet OV-beschikbaar zijn met een passende frequentie voor het uitgangspubliek én voor de mensen die ’s nachts werken.
 • Goede afstemming met de metropoolregio en de overige gemeenten zodat een overzichtelijk en adequaat OV-net ontstaat.
 • Gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen, bijv. ouderen en inwoners met een laag inkomen.
 • Uitbreiden van het lightrailnetwerk en op belangrijke routes hoogfrequent rijden (iedere 10 minuten, geen spoorboekje).

Energie, Klimaat en Milieu

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker uitgangspunt voor de provincie. Nederland moet voortvarend aan de slag met de energietransitie. De energietransitie is het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen vanwege het klimaat en ook omdat het gebruik van Gronings gas snel wordt afgebouwd. Spaarzaam omgaan met energie en alternatieve manieren om energie op te wekken zijn snel aan de orde.

Het klimaat zorgt voor uitdagingen op het gebied van de waterhuishouding. Waterberging is noodzakelijk om in natte tijden droge voeten te houden en om in de droge tijden te zorgen voor voldoende water.

De provincie speelt een belangrijke controlerende rol bij het bewaken van schone lucht, schoon water en een schone bodem. Ook het controleren van bedrijven waar het gaat om zaken zoals verontreiniging en geluidsoverlast is een belangrijke taak.

Energie

 • De provincie moet met de gemeenten overleggen op welke manier de gemeenten kunnen bijdragen aan alternatieven voor energie. De provincie bepaalt niet of het ene duurzame energieproject beter is dan het andere. Het uitgangspunt is dat de gemeenten zelf bepalen hoe zij de energieopgave invullen.
 • Er wordt breed gekeken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. Hierbij geldt te allen tijde dat de grensgebieden van gemeenten alleen in overleg met de buurgemeenten ingevuld kunnen worden.
 • Gemeenten die niet meewerken aan het halen van de energiedoelstellingen worden verplicht. Gemeenten die wel meewerken worden niet extra belast.
 • Nieuwe veelbelovende alternatieve middelen die mogelijk ondersteunen om de doelen te behalen, worden actief gevolgd en ondersteund.

Lucht en geluid

 • De provincie bewaakt de normen voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit (zoals fijnstof). Dit gebeurt niet alleen gebaseerd op berekeningen maar toenemend op basis van betrouwbare, wetenschappelijke metingen.
 • De (over)last die wordt veroorzaakt door de aanvliegroutes van het luchtvaartverkeer wordt scherp gemonitord. Gestreefd wordt naar minder overlast op meer locaties. Toename van hinder door het vliegverkeer mag niet gebeuren. Dit geldt extra voor gebieden waar de combinatie van luchtverkeer met HSL en/of met snelwegen zorgen voor een stapeling geluid- en luchtvervuiling.
 • Het gebruik van waterstof heeft potentie om luchtvervuiling tegen te gaan. Het is goed om het gebruik en de toepassing hiervan nader te onderzoeken.

Water en bodembeheer

 • Géén boringen naar schaliegas, opslag van CO2 of verdere winning van andere delfstoffen. In een dichtbevolkt provincie gaat veiligheid voor alles.
 • Grote samenwerking met de waterschappen om verzilting tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor zorgvuldig beheer van het waterpeil.
 • De provincie monitort en bevordert de ontwikkeling van voldoende waterbergingsmogelijkheden.
 • Aanpassing van dijken gebeurt altijd in overleg met de betrokken gemeenten en vooral met de betrokken omwonenden.
 • De provincie houdt de kwaliteit van het zwemwater en het drinkwater scherp in het oog. Dit geldt toenemend voor bedrijven die stoffen lozen in het water.

Ruimte en landschap

Zuid-Holland is dichtbevolkt. Dat betekent dat de verdeling van de ruimte heel zorgvuldig moet gebeuren. Voor alle mensen moet er ruimte zijn om goed te wonen, en ruimte voor werkgelegenheid en ruimte om te recreëren. Het landschap moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven dus we moeten zuinig zijn op het groen en de natuur in de Randstad.

 • Bouwen in het groen moet voorkomen worden door herbestemmen en herstructureren van bestaande bebouwing voor woningen en bedrijven: rood voor rood.
 • De provincie moet schone high-tech-industrie stimuleren.
 • Megastallen passen niet in Zuid-Holland.
 • De balans tussen agrarische bedrijven, recreatie en wonen moeten bewaakt worden.
 • Het nationaal groen erfgoed moet behouden en waar mogelijk uitgebreid worden. Dit geldt voor de groene zomen, het duingebied en de groen-blauwe slinger.
 • Met de invoering van de omgevingswet worden de provinciale structuurplannen van onderaf opgebouwd: dus in nauw overleg met en gebaseerd op de inbreng van de gemeenten.

Veiligheid en Calamiteiten

Het is een taak van de provincie om toezicht te houden op de gemeentelijke rampenbestrijding, het coördineren van de risicokaart en beleid te maken voor de externe veiligheid.
Op de risicokaart van de provincie Zuid Holland is de volgende informatie te vinden:

 • Informatie over transporten met gevaarlijke stoffen;
 • Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken;
 • De aanwezigheid van een LPG station;
 • De risico`s van overstroming.

Deze informatie is volgens LPZH nog onvoldoende bekend bij de inwoners van de provincie en LPZH pleit er daarom voor om door middel van extra voorlichting dit beter bekend te maken onder de inwoners van onze provincie.

Samenleving en Economie

Er vinden grote veranderingen plaats in de maatschappij. Er vinden diverse disruptieve technologische ontwikkelingen plaats, zoals digitalisering, robotisering en 3D-printing, die vragen om het vermogen om snel op veranderingen in te spelen. Dit heeft met name grote invloed op onze economische pijlers als de Rotterdamse haven en de glastuinbouw. Deze ontwikkelingen vragen om een herinrichting van het werk, winkellandschap en de productieprocessen, maar ook omscholing van bestaande werknemers.

Economische ontwikkelingen

 • Benut en versterk experimenten op het gebied van innovaties met behulp van o.a. fieldlabs.
 • Verken kansen en mogelijkheden van nieuwe innovatiethema’s, zoals cybersecurity, blockchain, etc., in samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen.
 • Verbeter aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Ondersteun gemeenten bij het versterken van lokale middenstand en biedt ruimte aan nieuwe winkelconcepten.
 • Stimuleer groei van innovatief MKB.
 • Ondersteun gemeenten bij het maken van een kwaliteitsslag bij bedrijventerreinen.
 • De provincie behartigt, door het binnenhalen van subsidies en beïnvloeding van Europees beleid, actief de belangen van Zuid-Hollandse gemeenten en bedrijven in de Europese Unie.

Wonen en bedrijven
De provincie Zuid-Holland verdeelt de ruimte in de provincie om te wonen, te werken en te recreëren. De provincie dient hierin samen te werken met gemeenten en hier in een coördinerende, en geen beslissende, rol aan te nemen. Gemeenten moeten de ruimte krijgen om in overleg met elkaar overeenstemming te vinden over regionale bouwoplossingen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle belangen, van grote en kleine gemeenten.

 • Gemeenten bepalen in overleg met elkaar de invulling van de regionale bouwopgave
 • Er worden regio breed afspraken gemaakt over uitbreiding van sociale woningbouw tussen kleine en grote gemeenten om de balans van sociale huurwoningen in de gemeenten evenwichtig te houden en te voorkomen dat in bepaalde gemeenten een overconcentratie van sociale huurwoningen ontstaat.

Cultuur
De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie. Cultuurparticipatie en het mogelijk organiseren van aanverwante evenementen worden gezien als een gemeentelijke taak. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij de gemeenten. Kleine gemeenten hebben echter niet altijd de (financiële) middelen om dit te organiseren. De provincie kan hier aan bijdragen.

Financien

Automobilisten in de provincie Zuid-Holland betalen via de motorrijtuigenbelasting (MRB) belasting aan de provincie. Dit is voor de provincie de enige mogelijkheid om belasting te heffen bij haar inwoners. Niet elke inwoner betaalt hier aan mee. Inwoners zonder voertuig of een auto die is vrijgesteld van MRB, bijv. elektrische auto’s, betalen hier niet aan mee.  Deze inkomsten worden ‘opcenten’ genoemd.

Inwoners van Zuid-Holland betalen de hoogste opcenten van Nederland. Het is van belang om deze de komende jaren stabiel te houden door deze niet te laten stijgen en financieel beleid te voeren die daarop inspeelt. Hierdoor verlagen de kosten op natuurlijke wijze.

Eerste Kamer

De leden van Provinciale Staten besluiten niet alleen over provinciale zaken. Zij kiezen kort na hun benoeming de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer speelt een sleutelrol in de wetgeving. Zij kan voorstellen blokkeren, die de Tweede Kamer hebben gehaald. De lokale partijen hebben in Nederland het vertrouwen gekregen van bijna een derde van de kiezers. Als deze stem omgezet kan worden naar invloed in de Senaat, dan kan er invloed uitgeoefend worden op tal van onderwerpen die inwoners direct raken.

Provinciale fracties van lokale partijen krijgen de mogelijkheid om via de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) deze invloed uit te oefenen. De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen, waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar.

 • De lokale OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen.
 • Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Kracht van de Regio’;
 • Leg besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers.
 • Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven in Den Haag.
 • De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator / Den Haag.