Duinpolderweg; nut en noodzaak niet aangetoond

Behoud de Polders tekent bezwaar aan tegen Duinpolderweg: ‘Nut en noodzaak niet aangetoond’

De eeuwenoude Oosteinderpolder wordt door de Duinpolderweg bedreigd (Foto: marijo)

HILLEGOM – Behoud de Polders heeft bezwaar aangetekend bij de Provincies Noord- en Zuid-Holland tegen de Spoorvariant Duinpolderweg. Ook de gelanceerde Combivariant van de gemeente Hillegom wijst onze vereniging resoluut af. Zolang nut en noodzaak van de Duinpolderweg niet is aangetoond, maakt de vereniging bezwaar tegen welk variant dan ook die ten koste gaat van natuur en cultuurhistorie.

Vereniging Behoud de Polders wil reageren op de discussie die zich voor de zoveelste keer afspeelt over de Duinpolderweg. De onlangs gepresenteerde Geactualiseerde Grensstreekstudie van de Provincies Noord- en Zuid-Holland is lood om oud ijzer, omdat de provinciale bestuurders nog steeds zonder goede onderbouwing een nieuwe weg tussen Hillegom en Bennebroek willen doordrukken.

Daarbij heeft het provinciale Projectteam nog een Spoorvariant aan de Planstudie toegevoegd. Een variant waarbij de provinciale weg N206 bij Ruigenhoek afbuigt in oostelijke richting en dwars door de Zilkerpolder richting de Haarlemmertrekvaart loopt. Vanaf daar loopt het tracé langs de westkant van de spoorbaan Haarlem-Leiden, langs station Hillegom, naar de Margrietenlaan. Deze variant is minder schadelijk voor het Natura 2000 gebied, de duinen.

Tijdens de informatieavond in Hillegom over de Duinpolderweg op 29 januari jl. deed wethouder Ten Hagen er nog een schepje bovenop door de Combivariant te lanceren. Het college van B&W Hillegom wil de Provincies warm krijgen om óók deze variant in de Planstudie te betrekken. De Combivariant bestaat uit het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg alleen tot aan de Haarlemmerstraat (N208) en het doortrekken van de Leimuiderweg (N207) tot aan de N206 bij Ruigenhoek.

Onze vereniging komt op voor het behoud van de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder in de gemeente Hillegom. Naar onze mening zijn nut en noodzaak van de aanleg van de Duinpolderweg nog nooit adequaat – dat wil zeggen volgens de aanpak die de Commissie voor de Milieu Effecten Rapportage er heeft geadviseerd, namelijk op basis van een actuele knelpuntenanalyse – onderzocht.
Deze conclusie wordt ook door Provinciale Staten van Zuid-Holland onderschreven. Zolang niet op basis van een echte knelpuntenanalyse duidelijk
is gemaakt of en met welk doel nieuwe weginfrastructuur werkelijk noodzakelijk is, maken wij bezwaar tegen welke variant dan ook die ten koste gaat van natuur en cultuurhistorie.

Het in dit stadium benoemen van varianten achten wij voorbarig. Daarom hebben wij bezwaar aangetekend bij de Provincies Noord- en Zuid-Holland tegen het toevoegen van de Spoorvariant aan de al eerder vastgestelde varianten.

Bovendien achten wij op basis van de huidige kennis de Spoorvariant een geheel onzinnige variant. Uit de contra-expertise van de Actualisatie Grensstreekstudie van de heren Bunnik en Brunner, getiteld ‘Duinpolderweg – Bestuurlijke oplossing voor een onduidelijk probleem’ blijkt, dat de Spoorvariant bij een objectieve beschouwing het slechtst scoort van alle relevante oplossingsrichtingen.

De laatste ontwikkelingen over de Duinpolderweg zijn te volgen op de website van het Platform NOG: www.geenduinpolderweg.nl onder de rubriek Actueel. Het rapport van de heren Bunnik en Brunner, dat wij onderschrijven kunt u vanaf deze website downloaden.

Ton van de Reep, Vereniging Behoud de Polders

Geef een reactie