Reageer op de ontwerpvisie voor een groene en waterrijke leefomgeving

Zuid-Holland wil vergroenen. Om die reden heeft de provincie op 22 juni jl. tijdens een startbijeenkomst de ontwerpvisie Rijke Groenblauwe leefomgeving gepresenteerd. Samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft de provincie de handen ineen geslagen om te vergroenen en daarmee een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland creëren.

Driehonderd vertegenwoordigers van organisaties vanuit de hele provincie hebben het afgelopen jaar hun antwoord gegeven op de vraag: wat wordt ‘ons’ Zuid-Holland? Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl en helpt welvaartsziektes voorkomen.

Netwerk van water en groen
Op basis van deze ambities kijken de deelnemers tijdens de startbijeenkomst vooruit naar de komende jaren. De betrokkenen willen stad en het omliggende land beter met elkaar verbinden via een netwerk van water en groen (‘de groenblauwe leefomgeving’). Daarmee verbetert het leefklimaat in de steden en worden de stiltekernen in natuurgebieden ontlast. Ook gaan zij burgerinitiatieven versterken en de biodiversiteit vergroten. Het agrarische landschap wordt veerkrachtig, gevarieerd en duurzaam.

Reageer
De visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland is opgesteld door driehonderd partijen. De provincie roept een ieder op om reacties op de visie uiterlijk 1 november 2018 op te sturen naar [email protected]. Eind 2018 worden de inspraakreacties besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. Alle betrokken partijen verwerken de opgaven uit de visie in een uitvoeringsagenda. Daarin komen concrete voorstellen en projecten die samen leiden tot aanzienlijke extra investeringen in water en groen.

Bijlage:
Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Geef een reactie