Budgetten Jeugdwet en Wmo (info VNG)

Budgetten Jeugdwet en Wmo

 ons kenmerk ECSD/U201500938 Lbr. 15/045 datum 29 mei 2015

 Geacht college en gemeenteraad,

Aan een slepende kwestie is een eind gekomen. Het kabinet heeft besloten de voorgenomen korting op het zorgbudget van gemeenten voor dit jaar niet door te laten gaan. Daarnaast ligt er een stevige afspraak voor de toekomst: gemeenten worden niet jaarlijks geconfronteerd met onzekerheden door wat er in andere domeinen (Wlz, ZvW) gebeurt. Dit is het resultaat van een constructief overhedenoverleg op 29 mei jl. met minister-president Rutte, minister Plasterk, staatssecretaris Van Rijn en de VNG-delegatie bestaande uit VNG-voorzitter mevrouw Jorritsma, wethouder Van Leeuwen, bestuurslid VNG, Burgemeester ten Kate, vice-voorzitter commissie Jeugd en ondergetekende.

Afgelopen weken liepen de gemoederen rondom het budget voor de decentralisaties Jeugd en Wmo hoog op. In tegenstelling tot de afspraken wilde het Rijk het basisjaar voor de bepaling van de budgetten verplaatsen van 2013 tot 2014. Dat betekende een forse greep uit de gemeentelijke kas voor 2015 en voor de komende jaren. De realisatiecijfers van 2014 lieten immers enerzijds zien dat er meer cliënten naar de Wlz zijn gegaan dan verondersteld. Anderzijds concludeerde het Rijk een vraaguitval bij de groepen die naar de gemeenten zijn gegaan. Het kabinet wilde deze wijzigingen doorrekenen naar latere jaren.

Gemeenten hebben zich hiertegen verzet. Gemeenten hebben immers in het najaar 2014 hard gewerkt om contracten te sluiten. Dit in de veronderstelling dat de meicirculaire van 2014 leidend is. Daarnaast impliceert de stelselwijziging dat gemeenten niet meer cliënten gaan tellen om budgetten te bepalen zoals onder de AWBZ gebeurde. Zij bouwen aan een sociale infrastructuur dicht bij de inwoners. Deze moet op termijn een verdere stijging van de Wlz voorkomen. Tenslotte zijn aannames rond vraaguitval fictief en dekken niet de gemeentelijke werkelijkheid; burgers weten de gemeenten te vinden als het gaat om ondersteuning en jeugdhulp; en zo moet het ook!

Resultaat

Het voorstel dat nu op tafel ligt is het resultaat van constructief overleg. De uitnamen voor 2015 zijn van de baan. Voor de komende jaren is er gekozen voor rust en stabiliteit. Een aantal onzekere financiële posten – waarover we met het Rijk te spreken zouden komen – zijn onderwerp Budgetten Jeugdwet en Wmo datum 29 mei 2015 02/02 begrotingstechnisch naar voren gehaald. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe taken voor Jeugd en Wmo maar ook voor de bestaande integratie uitkering Wmo (inclusief Huishoudelijke hulp). Hierdoor komt het beeld gunstiger uit dan eerder gepresenteerd en is er voldoende basis om verder naar de toekomst te kijken en de taken uit te kunnen voeren.

Vanaf 2016 blijft de systematiek van het Gemeentefonds van kracht. Dat betekent dat er geen communicerende vaten/ discussies Wmo 2015, Jeugd en de Wlz meer volgen. Ook heeft het kabinet bevestigd, dat de regels van het gemeentefonds gevolgd blijven worden. De aanvankelijk dreigende kortingen van 270 miljoen in 2015 oplopend tot 435 miljoen euro in 2018 zijn aanzienlijk gereduceerd. Zodra het kabinet de exacte cijfers bevestigd heeft in de meicirculaire 2015, zullen wij u nader informeren.

Gemeentelijke kosten voor herstel acties PGB trekkingsrecht

Het kabinet heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de extra kosten die gemeenten maken in verband met de herstelacties voor het PGB trekkingsrecht. Al in eerdere bestuurlijke overleggen heeft het Rijk aangegeven de financiële en juridische gevolgen hiervan voor haar rekening te nemen. Dit heeft het kabinet nogmaals bevestigd.

Beschermd Wonen

In de meicirculaire zal een andere verdeling gepresenteerd worden voor het budget van 2015 en 2016. Er zijn goede afspraken gemaakt over de mogelijkheid hierin nog correcties aan te brengen in de september circulaire. Ook is afgesproken dat een onafhankelijke toets op de verdeling zal plaats vinden. Daarnaast kunnen gemeenten die aantoonbaar de zorg continuïteit niet kunnen leveren zich melden bij een onafhankelijke commissie. Hierop is door de VNG steeds aangestuurd: het Rijk moet gemeenten in staat stellen de beloofde vijf jaar zorgcontinuïteit zonder korting te kunnen bieden. Daarnaast melden zich ook nieuwe cliënten voor beschermd wonen. Wij denken ook met deze afspraak stabiliteit gecreëerd te hebben om deze nieuwe taak uit te voeren.

Al deze maatregelen worden door het kabinet verwerkt in de voorjaarsnota en meicirculaire 2015.

 

Geef een reactie